Edebiyatçilar Dernegi


İçeriğe git

Üyelik Hakinda & Kosullar

Üyelik Hakkında
*Üyelik Hakkında & Üyllik Başvuru Dilekçesi


Madde 4- Edebiyat ürünü veren herkes derneğe üye olabilir. Bunun için yasal koşulları taşımak ve Dernek Tüzüğünü benimsemiş olmak koşulu aranır.
Derneğe maddi ve manevi yararlar sağlayıp da edebiyat ürünü vermeyen kişiler ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri de yasal koşulları taşımaları durumunda Derneğe fahri üye olarak kabul edilebilirler.
Türk edebiyatının çağdaş biçimde gelişmesine katkılar getirmiş edebiyat ustalarına “Onur Üyesi” payesi verilebilir. Onur üyeleri yıllık ödentilerini ve giriş ödentilerini ödedikleri ve “Üye Giriş Bildirgesi”ni imzaladıkları takdirde, Derneğin asil üyesi olabilirler.
Genel Yönetim Kurulu, merkezin bulunduğu yerden ve diğer yerlerden üye kaydı yapar. Şube açılması durumunda o yerlerdeki üyeleri şubelere devreder.

Üyelik Koşulları

Madde 5-
Derneğe üye olabilmek için aşağıdaki nitelikleri taşımak gerekir:
a) Medenî hakları kullanma ehliyetine sahip ve onsekiz yaşını bitirmiş bulunmak.
b) Türk vatandaşı olmayan edebiyatçıların üye olabilmeleri için, (…) Dernekler Kanunu'nda Türk Vatandaşlarına ilişkin aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir. Bunlardan fahri üye olacaklar için ikamet şartı aranmaz.
c) Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda öngörülen anlamda edebiyat eseri sahibi olmak ya da ortaya koyduğu ürünlerle edebiyatçı olarak tanınmak, eserlerini kitap olarak veya süreli yayınlarda yayımlamış ya da yayımlıyor olmak; ürünlerin roman, öykü, şiir, inceleme, deneme, araştırma, eleştiri, edebiyat tarihi, günce, sanat kuramları, sinema ve tiyatro metinleri vb. gibi dallarından birine ait olması gerekir.
ç) Genel Yönetim Kurulu'nun araştırması, gözlemi sonucunda edebiyatçı kimliğine layık bulunmak.

Üyelik Başvurusu

Madde 6-
Üye olmak isteyenler, üye kartı doldurarak iki fotoğrafla birlikte **Genel Yönetim Kurulu'na başvururlar. Genel Yönetim Kurulu konuyu görüşerek (gerekirse araştırma yaparak) başvuruyu kabul veya reddedebilir. Genel Yönetim Kurulu'nun red kararına karşı Genel Kurul'a başvurulabilir.

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 7-
Yasaların ve Tüzüğün belirttiği nedenlerle üyelik haklarını kaybedenler ve Tüzük hükümlerine aykırı davranışları yüzünden yetkili organların kararı ile üyelikten çıkarılanların kayıtları silinir. Üç ay süre ile aidat ödemeyen ve Genel Yönetim Kurulu'nun yazılı ikazına rağmen bunda ısrar edenlerle, birliğin aleyhinde çalışanlar Genel Yönetim Kurulu'nca üyelikten çıkartılırlar.
Üyeler diledikleri zaman üyelikten çekilebilirler. Üyelikten çıkartılan ve çekilenlerin edebiyat ürünlerinden dolayı sağlanmış veya sağlanacak olan hakları saklıdır.

(13’üncü Genel Kurul Kararıyla ek) Her üye önceden Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmek kaydı ile dernek üyeliğinden ayrılma hakkına sahiptir.


* Bu maddeler Edebiyatçılar Derneği Tüzüğü’nden alınmıştır. Tüzüğün tümünü görmek için.
ÜYELİK BAŞVURU DİLEKÇESİ

ADRES:

** EDEBİYATÇILAR DERNEžGİ

Sakarya Cad. No: 32/ 15
Yenißehir/ Ankara
P. K. 15 Yenißehir/ Ankara
Arama

İçeriğe geri dön | Ana menuya dön