Edebiyatçilar Dernegi


İçeriğe git

Tüzük

Hakkımızda
EDEBİYATÇILAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ (1)


Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1-
“Edebiyatçılar Derneği” adı altında bir dernek kurulmuştur. Derneğin genel merkezi Ankara'dadır. (13’üncü Genel Kurul Kararıyla değişik) Genel Kurul, uygun gördüğü yerlerde şube açabilir.
Derneğin Amacı
Madde 2- (13’üncü Genel Kurul Kararıyla değişik)
Yazarlığı, şairliği ve edebî ürün vermeyi meslek edinmiş kimseleri bir araya getirerek mesleki dayanışmayı sağlamak, edebiyatla uğraşanların ülkemiz edebiyat yaşamında etkin bir biçimde yer alabilmeleri için çalışmak; edebiyatçıların ürünlerinden doğan her türlü haklarını savunmak; sosyal açıdan güvenliğe kavuşmaları için çaba göstermek, dernek üyelerinin uğrayacakları her türlü sosyal ve iktisadî güçlükler karşısında gerekli maddi ve manevi yardımı yapmak, bunun için faaliyetlerde bulunmak.
Sosyal ve iktisadî imkânsızlıklar yüzünden eserlerini yayımlayamayan üyelere yayın konusunda yardımcı olmak.
Dernek üyelerinin gerek ülkemizde ve gerekse dış memleketlerdeki telif haklarına sahip çıkmak ve gerekirse yargı yoluna başvurmak.
Edebiyatı meslek edinmiş kişilerin emeğini kollamak; hukukî, sosyal, kültürel, iktisadî temel hak ve özgürlüklerini çağdaş demokratik bir ortamda korumak ve geliştirmek.
Amaçların Gerçekleştirilmesi İçin Yapılacak Çalışmalar
Madde 3-
Dernek, amacına ulaşabilmek için yasa ve yönetmeliklere uygun olarak aşağıdaki etkinlikleri gerçekleştirir.
a) Üyelerin her türlü kurum ve kuruluşlarda haklarını takip eder, gerektiğinde idarî ve yargı yoluna başvurur.
b) Üyelerinin telif ücretlerinin ve tazminatlarının tahsilini sağlamak için çalışır.
c) Yurtiçinde ve yurtdışında kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile mesleki ilişkiler kurar.
ç) Mesleki yayınlar yapar; üyelerinin ürünlerini içeren yayınlar çıkarır, yapıtlarını basar, dağıtımını gerçekleştirir; diğer sanatsal yayınları basar.
d) Üyelerine ve üyelerinin dışındaki aynı meslekteki kişilere yönelik kurslar açar.
e) Matbaa kurar, işletir; dağıtım birimleri oluşturur. Bu amaçla araç satın alabilir, satabilir.
f) Yurdun çeşitli yerlerinde gerektiğinde kitabevleri açar, işletir ya da var olan kitabevlerine ortak olur, fuarlar düzenler, sergiler açar.
g) Yurtiçinde ve yurtdışında toplantılar düzenler, (konferanslar, paneller, açıkoturumlar, kurultaylar, konserler vb.)
ğ) Üyelerinin dileklerini kamuoyuna açıklar, başka kurum ve kuruluşlarla dayanışmalarını sağlamak için girişimlerde bulunur.
h) Üyelerine çeşitli sosyal tesisler kurar ve diğer sosyal hizmetleri gerçekleştirir.
i) Kimsesiz, düşkün edebiyatçılara kendi üyeleri çıkmasa da yardım eder, onlara ölümlerinden sonra da sahip çıkar, adlarına çeşitli etkinlikler gerçekleştirir.
j) Yarışmalar, ödüller düzenler.
Üyelik
Madde 4-
Edebiyat ürünü veren herkes derneğe üye olabilir. Bunun için yasal koşulları taşımak ve Dernek Tüzüğünü benimsemiş olmak koşulu aranır.
Derneğe maddi ve manevi yararlar sağlayıp da edebiyat ürünü vermeyen kişiler ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri de yasal koşulları taşımaları durumunda Derneğe fahri üye olarak kabul edilebilirler.
Türk edebiyatının çağdaş biçimde gelişmesine katkılar getirmiş edebiyat ustalarına “Onur Üyesi” payesi verilebilir. Onur üyeleri yıllık ödentilerini ve giriş ödentilerini ödedikleri ve “Üye Giriş Bildirgesi”ni imzaladıkları takdirde, Derneğin asil üyesi olabilirler.
Genel Yönetim Kurulu, merkezin bulunduğu yerden ve diğer yerlerden üye kaydı yapar. Şube açılması durumunda o yerlerdeki üyeleri şubelere devreder.
Üyelik Koşulları
Madde 5-
Derneğe üye olabilmek için aşağıdaki nitelikleri taşımak gerekir:
a) Medenî hakları kullanma ehliyetine sahip ve onsekiz yaşını bitirmiş bulunmak.
b) Türk vatandaşı olmayan edebiyatçıların üye olabilmeleri için, (…) (2) Dernekler Kanunu'nda Türk Vatandaşlarına ilişkin aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir. Bunlardan fahri üye olacaklar için ikamet şartı aranmaz.
c) Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda öngörülen anlamda edebiyat eseri sahibi olmak, ya da ortaya koyduğu ürünlerle edebiyatçı olarak tanınmak, eserlerini kitap olarak veya süreli yayınlarda yayımlamış ya da yayımlıyor olmak; ürünlerin roman, öykü, şiir, inceleme, deneme, araştırma, eleştiri, edebiyat tarihi, günce, sanat kuramları, sinema ve tiyatro metinleri vb. gibi dallarından birine ait olması gerekir.
ç) Genel Yönetim Kurulu'nun araştırması, gözlemi sonucunda edebiyatçı kimliğine layık bulunmak.
Üyelik Başvurusu
Madde 6-
Üye olmak isteyenler, üye kartı doldurarak iki fotoğrafla birlikte Genel Yönetim Kurulu'na başvururlar. Genel Yönetim Kurulu konuyu görüşerek (gerekirse araştırma yaparak) başvuruyu kabul veya reddedebilir. Genel Yönetim Kurulu'nun red kararına karşı Genel Kurul'a başvurulabilir.
Üyeliğin Sona Ermesi
Madde 7-
Yasaların ve Tüzüğün belirttiği nedenlerle üyelik haklarını kaybedenler ve Tüzük hükümlerine aykırı davranışları yüzünden yetkili organların kararı ile üyelikten çıkarılanların kayıtları silinir. Üç ay süre ile aidat ödemeyen ve Genel Yönetim Kurulu'nun yazılı ikazına rağmen bunda ısrar edenlerle, birliğin aleyhinde çalışanlar Genel Yönetim Kurulu'nca üyelikten çıkartılırlar.
Üyeler diledikleri zaman üyelikten çekilebilirler. Üyelikten çıkartılan ve çekilenlerin edebiyat ürünlerinden dolayı sağlanmış veya sağlanacak olan hakları saklıdır.
(13’üncü Genel Kurul Kararıyla ek) Her üye önceden Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmek kaydı ile dernek üyeliğinden ayrılma hakkına sahiptir.
Derneğin Organları
Madde 8-
(15’inci Genel Kurul Kararıyla yeniden düzenleme) Edebiyatçılar Derneği'nin organları şunlardır:
I) Genel Kurul
II) Genel Yönetim Kurulu
III) Denetleme Kurulu
IV) Onur Kurulu
Genel Kurul
Madde 9-
Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır. Genel Kurul'a katılma hakkı olan üyelerin listesini Genel Yönetim Kurulu düzenler.
(13’üncü Genel Kurul Kararıyla değişik tümce) Olağan Genel Kurul toplantısı iki yılda bir Ocak ayında yapılır. Olağanüstü Genel Kurul, Genel Yönetim veya Denetleme Kurulu'nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine toplanır.
Genel Kurul'u toplantıya Genel Yönetim Kurulu çağırır. Denetleme Kurulu'nun talebi veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurul'u bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hâkiminin Dernek üyeleri arasından atayacağı üç kişilik bir heyet Genel Kurul'u toplantıya çağırır.
(15’inci Genel Kurul Kararıyla değişik) Genel Kurul toplantısına katılma hakkı olan üyeler, Türk Medenî Kanunu, Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliğine uygun yöntemlerle, Genel Kurul’a katılmaya çağrılır. Çağrıda;
a) Genel Kurul’un yapılacağı güne, saate ve yere,
b) Genel Kurul’un gündemine,
c) Çoğunluk sağlanamaması durumunda, ikinci toplantının hangi günde, saatte ve nerede yapılacağına
yer verilmesi zorunludur.
İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.
(6’ncı fıkra 15’inci Genel Kurul kararıyla metinden çıkarılmıştır.)
Toplantı çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle (3) geri bırakılmışsa bu durum, geri bırakma nedenleri de belirtilmek suretiyle, toplantının ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının erteleme tarihinden itibaren iki ay içinde yapılması gerekir.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Genel Kurul'un Toplanması
Madde 10- (13’üncü Genel Kurul Kararıyla değişik)
Genel Kurul, Genel Yönetim Kurulu’nca davet edilen üye sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunmasıyla toplanır.
İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Genel Yönetim ve Denetleme Kurulları'nın asil üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.
(13’üncü Genel Kurul Kararıyla değişik) Genel Kurul olağan olarak iki yılda bir Ocak ayında yapılır.
Genel Kurul'un Yönetimi
Madde 11–
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki kâtip seçilir. Toplantıyı Genel Kurul Başkanı, geçici yokluğunda ise Başkan Yardımcısı yönetir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve Başkan'la birlikte imzalarlar. Bütün tutanak ve belgeler yeni Genel Yönetim Kurulu'na verilir.
Genel Kurul'un Görev ve Yetkileri
Madde 12-
Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların da gündeme alınması zorunludur. Genel Kurul, aşağıdaki hususları görüşüp karara bağlar.
a) Organların seçimi,
b) Tüzüğün değiştirilmesi,
c) Genel Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Genel Yönetim ve Denetleme Kurulları'nın ibra edilmesi,
ç) Genel Yönetim Kurulu'nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü,
d) Gerekli taşınmaz malların satın alınması veya var olan taşınmaz malların satılması konusunda Genel Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
e) Mesleki federasyonlara katılma veya ayrılma,
f) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
g) Derneğin feshi,
ğ) Kanunların ve Tüzüğün Genel Kurul'a yüklediği diğer görevlerin yerine getirilmesi.
Genel Kurul Karar Yeter Sayısı (4)
Madde 13- (15’inci Genel Kurul Kararıyla değişik) Genel Kurul’da karar yeter sayısı, Genel Kurul’a katılanların salt çoğunluğudur. Dernek organlarının seçimi dışındaki oylamalar açık yapılır. Ancak Tüzük değişikliği ve Derneğin feshi ile ilgili kararlarda Tüzüğün ilgili maddeleri uygulanır.
Genel Yönetim Kurulu
Madde 14- (10’uncu Genel Kurul Kararıyla değişik) Genel
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 23 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Genel Yönetim Kurulu, seçimden sonra ilk toplantısında kendi içinden bir Genel Başkan, bir Genel Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, üç Genel Sekreter Yardımcısı ve bir Genel Sayman seçerek görev bölümü yapar. Başkanın çekilmesi veya katılmadığı toplantılarda Genel Yönetim Kurulu çalışmalarını Başkan Yardımcısı yürütür. Genel Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın boşalması halinde, Başkan Yardımcısı Başkanlık görevini üstlenir, yedek birinci üye yönetim asil üyeliğine çağrılır; Yönetim Kurulu'nca yeniden Başkan Yardımcısı seçimi yapılır ve diğer görevler belirlenir.
Genel Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri
Madde 15-
Genel Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Bütün çalışmaları Tüzük çerçevesinde ve Genel Kurul kararlarına uygun bir şekilde yürütmek. Genel Kurul kararlarını yerine getirmek.
b) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
c) Gerekirse büro hizmetlerinde eleman çalıştırmak.
ç) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi Genel Kurul'a sunmak.
d) Sosyal yardımları da içeren çeşitli konularda yönetmelikler hazırlamak.
e) Gerektiğinde Tüzükte yazılı amaçlara uygun bir veya birkaç yayın organı yayınlamak.
f) Genel Yönetim Kurulu'na çeşitli konularda yardımcı olacak “Danışma Kurulları” kurdurmak veya danışmanlar görevlendirmek veya bunları kaldırmak.
Genel Yönetim Kurulu'nun Çalışmaları
Madde 16-
Genel Yönetim Kurulu kararları, üyelerin yarıdan bir fazlasının oyuyla alınır. Seçim gizli oyla yapılır. Kararlar deftere geçilir ve imzalanır.
Genel Yönetim Kurulu Üyeliğinin Düşmesi
Madde 17-
Üyeler, Genel Yönetim Kurulu'ndan izin almaksızın ve geçerli bir mazereti bulunmaksızın üst üste üç toplantıya katılmazlarsa yazı ile uyarılırlar. Bu uyarıya rağmen devamsızlıkta direnirlerse üyelik sıfatları düşer.
Genel Yönetim Kurulu'nun Toplanması
Madde 18-
Genel Yönetim Kurulu, Genel Başkan veya Genel Sekreter'in düzenlediği gündem ile toplanır. Üyelerden bir veya birkaçının gündemle ilgili önerileri ilk toplantının gündemine alınır.
Genel Yönetim Kurulu yılda en az 3 kez toplanır. Toplantı gündemi Genel Sekreter tarafından üyelere duyurulur.
Dernek Karşısında Taraf Olmak
Madde 19-
Dernek karşısında Yönetim Kurulu üyelerinin taraf olması hususu, Dernekler Yasası uyarınca belirlenmiştir ve yasa hükümlerine uyulur.
Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi
Madde 20-
Genel Kurul'da yapılan seçimi izleyen otuz gün() içinde Genel Yönetim Kurulu Başkanı kurullara seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları ile meslekleri ve ikametgâhlarını mahallin en büyük mülki amirine bildirir.
Yürütme Kurulu
Madde 21- (10’uncu Genel Kurul Kararıyla değişik)
Yürütme Kurulu, Madde 14'te belirtilen ve Genel Yönetim Kurulu içinden seçilecek bir Genel Başkan, bir Genel Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, üç Genel Sekreter Yardımcısı ve bir Genel Sayman'dan oluşur.
Yürütme Kurulu, en az 30 günde bir, Genel Başkan'ın çağrısı üzerine toplanır.
Yürütme Kurulunun Çalışması
Madde 22-
Yürütme Kurulu, Genel Kurul'un ve Genel Yönetim Kurulu'nun kararları doğrultusunda çalışır.
İç Denetim
Madde 22/A-
Dernek, her türlü denetime açıktır. Genel Kurul, Genel Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu, yapılan ya da yapılmayan işleri ve işlemleri, Kanuna ve ilgili yönetmeliklere uygunluğun yanı sıra kuruluş amacına ve verimlilik esasına göre bir bütünlük içinde denetler. Denetim sonuçları, yetkili organlarca değerlendirilip gerekli kararlar alınarak iç denetimin gerekleri yerine getirilir.
Gerek duyulursa, bağımsız denetim kuruluşlarına da iç denetim yaptırılabilir.
Denetleme Kurulu
Madde 23-
Denetleme Kurulu, Genel Kurul'ca seçilen, üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Kurul denetleme görevini altı ayı geçmeyen aralıklarla Tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara göre yapar. Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Genel Yönetim Kurulu'na duyurur. Dönem sonunda da yaptığı denetimlerin ayrıntılı raporunu Genel Kurul'a sunar.
Onur Kurulu
Madde 24-
Onur Kurulu, Genel Kurul'ca seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Kurul ilk toplantısında bir başkan ile bir kâtip üye seçer. Karar oy çokluğu ile alınır. Onur Kurulu'nun görevleri şunlardır:
a) Meslek onuruyla bağdaşmayacak biçimde davrananlar ile haklarında bu yolda davrandıkları söylentisi bulunanları sorguya çekmek.
b) Dernek amacına ve kararlarına aykırı davranışlarda bulunanlar hakkında tahkikat yapmak.
c) Üyeler arasındaki dayanışmayı bozacak, Derneğin kamuoyundaki itibarını zedeleyecek davranışlarda bulunanlar hakkındaki Tüzük hükümlerini uygulamak.
d) Üyeler arasında çıkabilecek mesleki anlaşmazlıkları çözüme bağlamak.
Onur Kurulu'nun Çalışması
Madde 25-
Yukarıdaki maddede belirtilen ve benzeri durumlarda Onur Kurulu kendiliğinden harekete geçebileceği gibi, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen dosya üzerinde de işlem yapabilir. Onur Kurulu ayrıca Dernek üyesi en az yirmi beş kişinin imzasını taşıyan dilekçeleri de gündeme alıp karara bağlar. Kurul, kendisine getirilen konuları, bildirimi izleyen üç gün içinde incelemeye başlar. Onur Kurulu'nun vereceği cezalar şunlardır;
a) Uyarma
b) Kınama
c)
(15’inci Genel Kurul Kararıyla metinden çıkarılmıştır.)
ç) (15’inci Genel Kurul Kararıyla metinden çıkarılmıştır.)
Cezaya İtiraz
Madde 26-
Onur Kurulu kararı ile cezalandırılan üye, bu cezaya ilk olağan Genel Kurul toplantısında itiraz edebilir. Genel Kurul'un bu itirazı gündeme alması veya incelemeye değer bulması halinde yapılacak görüşmelerden sonra verilecek karar kesindir.
(2’nci fıkra, 15’inci Genel Kurul Kararıyla metinden çıkarılmıştır.)
Şubeler
Madde 27- (13’üncü Genel Kurul Kararıyla değişik tümce)
Şubeler, Genel Kurul kararıyla belirlenecek yerlerde açılabilir. Kurucu üyeler, Yönetim Kurulu tarafından atanır.
Genel Yönetim Kurulu'nca yetki verilen en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır. Bu yazıda, kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, mesleği veya sanatı, ikametgâhı ve tabiiyeti ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya gerekli belgelerin eklenmesi zorunludur.
(3’üncü fıkra, 15’inci Genel Kurul Kararıyla metinden çıkarılmıştır.)
(4’üncü fıkra, 15’inci Genel Kurul Kararıyla metinden çıkarılmıştır.)
Şube Organları, Görev ve Yetkileri
Madde 28-
Şubelerin organları şunlardır:
A) Şube Genel Kurulu
B) Şube Yönetim Kurulu
C) Denetçi.
Şube Genel Kurulu
Madde 29-
Şube Genel Kurulu’nun kuruluşu ve yetkileri şunlardır:
a) Şube Genel Kurulu, şubenin üyelerinden oluşur.
b)
(15’inci Genel Kurul Kararıyla değişik) Şube Genel Kurulu, 2 yılda bir, Merkez Genel Kurulu'ndan en az 2 ay önce toplanır.
c) Şube Genel Kurulu, genel hükümlerde, Dernekler Yasasında ve Tüzükte şubeler için belirtilen tüm yetkilere sahiptir. Şubenin gelir ve giderlerini, çalışmalarını inceler, sorumlu organları aklar ya da mahkemeye sevklerine karar verir.
ç) Şube organları Şube Genel Kurulu'nca seçilir.
d) Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu kararı ile veya üyelerin beşte birinin yazılı başvurması üzerine, Yönetim Kurulu'nca olağanüstü toplantıya çağrılır.
e) Her 5 üyeye karşılık 1 delege olmak üzere, Genel Kurul delegelerini seçer.
Şube Yönetim Kurulu
Madde 30-
Şube Yönetim Kurulu'nun kuruluşu, görev ve yetkileri şunlardır:
a)
(13’üncü Genel Kurul Kararıyla değişik tümce) Yönetim Kurulu 5 asil ve 5 yedek üye olarak seçilir. İlk toplantıda görev bölüşümü yapılarak, Şube Başkanı, Şube Sekreteri ve Şube Saymanı'nı gizli oyla seçer.
b)
(15’inci Genel Kurul Kararıyla metinden çıkarılmıştır.)
c) Şube Yönetim Kurulu bölgesinde derneği temsil eder. Genel Yönetim Kurulu tarafından verilecek görevleri yapar, şube büro ve komisyonlarını oluşturur.
ç) Şube Yönetim Kurulu ayda bir Genel Üye Toplantıları düzenler. Ayrıca Yönetim Kurulu gerek gördüğü zaman veya 10 üyenin yazılı istemi üzerine Genel Üye Toplantıları düzenler, gündemdeki konular tartışılır, sonuçları duyurulur.
d) Şube Yönetim Kurulu Yasa ve Tüzük hükümlerini şube yönetimi kapsamında uygulama yetkilerine sahiptir.
e) Şube yönetimleri Genel Merkez payını her ayın yirmisine kadar Dernek Genel Merkez hesabına yatırır, gerektiğinde merkez, şubelerine maddi yardım edebilir.
Şube Denetimi
Madde 31-
Şube Genel Kurulu, denetleme işlerini yürütmek üzere 3 asil ve 3 yedek denetçi seçer. Denetim Kurulu 23'üncü maddede belirtilen görev ve yetkileri şube denetimi için uygulama yetkisine sahiptir.
Derneğin Gelirleri
Madde 32-
Derneğin gelirleri şunlardır:
a)
(15’inci Genel Kurul Kararıyla değişik) Giriş ödentileri, (Giriş ödentisi, Genel Yönetim Kurulu’nca her çalışma döneminde yeniden belirlenir.)
b)
(14’üncü Genel Kurul Kararıyla değişik) Üyelik ödentisi aylık 5 (Beş), yıllık 60 (Altmış) Türk Lirası’dır. (6)
c) Tertiplenecek sergi, fuar, konser, edebiyat günleri ve benzeri etkinliklerden sağlanacak gelirler,
ç) Lokal işletmesi gelirleri,
d) Yayın gelirleri
e) Bağışlar ve yardımlar,
f) Mali varlıklardan elde edilecek gelirler,
g) Mevzuat hükümlerine göre toplanacak bağış ve yardımlar,
h) Faiz, hisse senedi ve tahvil gelirleri,
ı) Diğer gelirler,
i) Şubelerin üyelerden elde ettiği aidatı ve aylık ödentilerden gönderilecekleri dörtte birlik paylar.
Derneğin Borçlanma Biçimleri
Madde 32/A-
Dernek, Genel Kurul’un onayı ve Genel Yönetim Kurulu’nun kararı ile, Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi, projelerin yürütülebilmesi amacıyla ya da mali kaynak sağlamak amacıyla, Dernek malvarlığının yüzde ellisini (%50) aşmamak üzere ve gelirlerini gözeterek borçlanabilir.
Dernek Defterleri ve Kayıtları (7)
Madde 33- (15’inci Genel Kurul Kararıyla değişik) Dernek, defterlerini ve kayıtlarını; Dernekler Kanunu’nda ve anılan Kanun uyarınca çıkarılan yönetmeliklerde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak tutar.
Taşınmaz Mallar
Madde 34-
Dernek mensuplarının barınması ve çalışmaları için edinilmiş ve edinilecek olan taşınmaz malların alımı ve satılması üyelerin üçte ikisinin imzalı onayına bağlıdır.
Tüzük Değişikliği
Madde 34/A-
Dernek Tüzüğünde, Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katıldığı ilk toplantıda ya da çoğunluğun sağlanamaması durumunda yapılacak ikinci toplantıda katılan üyelerin, üçte iki çoğunluk oyu ile değişiklik yapılabilir. Ancak ikinci toplantıda, Genel Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asıl üyelerinin, en az iki katı kadar üyenin hazır bulunması zorunludur.
Fesih
Madde 35-
Dernek tüzel kişiliğinin sona ermesine karar verebilmek için Genel Kurul'a katılma hakkına sahip üyelerin en az üçte ikisinin Genel Kurul toplantısına katılması zorunludur. İlk toplantıda bu çoğunluk elde edilmezse, ikinci toplantı için usulüne uygun çağrıda bulunulur. (13’üncü Genel Kurul Kararıyla değişik tümce) İkinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkındaki kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.
Fesih halinde Derneğin bütün malları Dernek üyesi olup da acze düşmüş bulunan mensuplarına yardım etmek üzere kurulacak “Tesis”e devrolunur. Tesis şartlarını tesbit etmek, yöneticilerini seçmek, fesih kararı veren Genel Kurul'un görevidir. Derneğin “acz” duruma düşmesi halinde bu kurallar uygulanır.
(4’üncü tümce, 15’inci Genel Kurul Kararıyla metinden çıkarılmıştır.) Bu işlemlere feshin kesinleştiği tarihte başlanır.
Madde 36- Herhangi bir nedenle kapanan Şubenin defterleri, kayıtları, taşınır ve taşınmaz malları ile parası Genel Merkez'e teslim edilir. Teslim işlemi şubenin son Yönetim Kurulu'nca yapılır. Mal ve paraların teslim edilmemesi halinde şubenin son Yönetim Kurulu üyeleri müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulur. Aynı yerde yeni bir şube kurulursa bu para ve mallar yeni şubeye devredilir.
Ortak Hükümler
Madde 37- (13’üncü Genel Kurul Kararıyla değişik)
Dernek organlarının ve Yönetim Kurulu'nda görevlilerin seçimi ve güven oylamaları gizli oylama ile yapılır. Tüzükte başka hüküm bulunmayan hallerde Dernek organlarının kararlarında salt çoğunluk aranır.
Madde 38- Derneğin Genel Kurulu, açılan ve Genel Kurulu'nu Tüzüğe göre yapmış olan şubelerden gelecek delegelerle merkezdeki üyelerin katılımı ile yapılır.
Madde 39- Bu Tüzükte belirtilmeyen konularda genel hükümlere ve Dernekler Yasası'na göre hareket edilir. (8)

*

1- Edebiyatçılar Derneği’nin, 15’inci Genel Kurulunda (22. 02. 2009) yapılan değişikliklerle düzenlenmiştir.
2- “2908 sayılı” deyimi 15’inci Genel Kurul Kararıyla metinden çıkarılmıştır.
3
-“Toplantı herhangi bir sebeple” deyimi, 15’inci Genel Kurul Kararıyla “Toplantı çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle” olarak değiştirilmiştir.
4-“Genel Kurul Kararları ve Tüzük Değişikliği” olan başlık, 15’inci Genel Kurul Kararıyla, metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir.
5-“yedi gün” deyimi, 15’inci Genel Kurul Kararıyla “otuz gün” olarak değiştirilmiştir.

6- “Yeni Türk Lirası” deyimi, 15’inci Genel Kurul Kararıyla, metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir.
7- “Defter ve Kararlar” olan başlık, 15’inci Genel Kurul Kararıyla, metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir.
8- 15’inci Genel Kurul Kararıyla, “40” olan madde numarası, “39” olarak değiştirilmiştir.Arama

İçeriğe geri dön | Ana menuya dön